યુરોપ ટુર

નોંધ :  ૧.    અમારા તરફથી બુક કરવામાં આવેલ પ્લેન, ટ્રેન, બસ, હોટેલ તેમજ અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનું બુકિંગ જે તે કારણો સર રદ થાય, સમય ફેરફાર થાય અથવા કોઈ પણ કુદરતી કે કુત્રિમ બનાવ બને તો જવાબદારી અમારી રહેશે નહિ. તેવા સંજોગો માં જેતે વધારાનો ખર્ચ થાય તે ગ્રાહકે જાતે ચૂકવવાનો રહેશે. આભાર  ૨. […]

સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર

સિંગાપુર, મલેશિયા ટુર નોંધ :  ૧.    અમારા તરફથી બુક કરવામાં આવેલ પ્લેન, ટ્રેન, બસ, હોટેલ તેમજ અન્ય કોઈ પણ પ્રકારનું બુકિંગ જે તે કારણો સર રદ થાય, સમય ફેરફાર થાય અથવા કોઈ પણ કુદરતી કે કુત્રિમ બનાવ બને તો જવાબદારી અમારી રહેશે નહિ. તેવા સંજોગો માં જેતે વધારાનો ખર્ચ થાય તે ગ્રાહકે જાતે ચૂકવવાનો […]